media=\"screen and (min-width: 300px) and (max-width: 1024px)\" />
  • 30 jaar ervaring
  • Tal van specialisten
  • Ecologische oplossingen

Ecologisch werkprotocol

Het ecologisch werkprotocol is de leidraad voor de uitvoerenden op locatie. Het geeft op een concrete en praktische wijze invulling aan hoe rekening zal worden gehouden met de aanwezige planten en dieren. Het protocol bevat een overzicht met toelichtende tekst, foto’s en kaarten. In het protocol is in chronologische volgorde aangegeven welke ecologische voorzorgsmaatregelen uitgevoerd moeten worden voorafgaand, tijdens en na afronding van de werkzaamheden. Het beoogde doel hiervan is om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen en om toekomstige natuurwaarden te borgen.

De Groene Ruimte stelt dit specifieke document voor u en in overleg met u op.

Als ecologisch adviesbureau met uitvoeringskennis kunnen wij als geen ander in het ecologisch werkprotocol de vereiste ecologische voorzorgsmaatregelen zo uitwerken dat ú daarmee uit de voeten kunt.

De Groene Ruimte realiseert uw ecologisch werkprotocol

In een ecologisch werkprotocol vindt u in chronologische volgorde de ecologische voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden om eventuele negatieve effecten op beschermde flora en fauna te voorkomen. De maatregelen zijn concreet benoemd zodat bedoeling en uitvoering duidelijk zijn. Maatregelen die u in dit document vindt, zijn bijvoorbeeld:

  • Instructies om een te slopen pand ongeschikt te maken voor vleermuizen;
  • Te nemen maatregelen om bodembeschadiging van de bouwlocatie te voorkomen;
  • De manier waarop vissen en amfibieën uit te dempen of te verleggen watergangen worden gehaald, hoe de gevangen dieren te verplaatsen en waar ze weer kunnen worden uitgezet;
  • De wijze waarop voorafgaand aan het werk, grondgebonden dieren naar een geschikte locatie kunnen worden gedreven;
  • Het moment waarop de specifieke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om deze ook ecologisch effectief te laten zijn;
  • De mate en natuurlijk de wijze waarop bouwplaatsverlichting tijdens de werkzaamheden kan worden ingezet om verstoring van in de omgeving van de bouwplaats voorkomende dieren te voorkomen;
  • De diverse momenten waarop het noodzakelijk is om ecologische begeleiding op locatie te hanteren.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van een ecologisch werkprotocol? Dan vertellen wij u graag over de mogelijkheden die wij voor u kunnen realiseren. Bel met een van onze specialisten via het telefoonnummer: (0317) 423969.

Bekijk ook:

Vleermuisonderzoek | Quickscan flora en fauna | Ecologisch bermbeheer | Beheerplanning