Nieuwtjes

Dreps of Glad biggenkruid uitsluiten?

Tijdens de themabijeenkomst 'Bescherming van planten bij ruimtelijke ingrepen' van het Netwerk Groene Bureaus op vrijdag 8 maart in Wageningen, heeft De Groene Ruimte een presentatie gegeven over de wettelijk beschermde plantensoorten in het urbane gebied.

Tijdens de presentatie is een hele reeks aan wettelijk beschermde soorten de revue gepasseerd, die tegen de verwachting in de laatste jaren zijn aangetroffen in bermen, plantsoenen en op ruderale terreinen. Soorten als Zandwolfsmelk, Wilde weit, Wolfskers en Smalle raai komen vaker voor dan in eerste instantie wordt verwacht.

Nadruk van de presentatie lag op de discussie achteraf. Daarbij bleek dat er een grote verscheidenheid aan werkwijzen is bij de ecologische adviesbureaus. Hoe bepaal je of een beschermde plantensoort wordt verwacht? Wat zijn de criteria daarvoor?  En hoe ga je daarna om met aangetroffen exemplaren? Hoe bepaal je of het behoort tot het natuurlijke verspreidingsgebied  of dat je te maken hebt met een adventieve waarneming?

Op dit moment is er geen advies of richtlijn vanuit het Netwerk. Naar aanleiding van de presentatie ontstond de discussie over de wenselijkheid hiervan. Ook bleek dat de kennisdocumenten die het bevoegd gezag wel heeft opgesteld voor een groot aantal diersoorten, voor beschermde planten worden gemist. Er ligt dus voor het NGB en het bevoegd gezag een schone taak om de leemte te vullen.