Wet- en regelgeving

Voor de bescherming natuur in Nederland is vanaf 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming van kracht. Een van de algemene beschermingsmaatregelen is de zorgplicht die geldt voor alle in het wild levende planten en dieren en hun direct leefomgeving. In de wet is verder voor specifieke gebieden de gebiedsbescherming en voor een aantal soorten de soortenbescherming geregeld.

Voor natuur in Natura 2000-gebieden geldt de gebiedsbescherming. Wanneer men activiteiten of ontwikkelingen in een Natura 2000-gebied wil uitvoeren zal aan dit deel van de Wet Natuurbescherming getoetst moeten worden. Dat geldt ook voor activiteiten en ontwikkelingen vlak bij een Natura 2000-gebied.

Voor de overige natuur, zowel in natuurgebieden als in de stad, geldt de soortenbescherming. Voor alle activiteiten en ontwikkelingen op iedere plaats in Nederland dient getoetst te worden of beschermde planten of dieren hierdoor verstoord worden.

Om ervoor te zorgen dat planten en dieren in Nederland kunnen voortbestaan is een Natuurnetwerk Nederland aangewezen. Voor activiteiten of ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland moet getoetst worden of deze de werking van Natuurnetwerk aantasten.

Projecten Wet Natuurbescherming (gebiedsbescherming)

Projecten Wet Natuurbescherming (soortenbescherming)

Projecten Natuurnetwerk Nederland