Inventarisatie en monitoring

Een inventarisatie geeft inzicht in de planten en dieren die op een locatie aanwezig zijn. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bepaald wat het belang van een gebied is voor planten- en diersoorten, wat de natuurwaarde van een gebied is en welke potenties een gebied heeft. Ook kan vastgesteld worden welke activiteiten al dan niet samen kunnen gaan met de aanwezige soorten. Een inventarisatie biedt handvatten voor beleid, bescherming en beheer.

Via monitoring kunnen de effecten worden gemeten van bijvoorbeeld het gevoerde beheer, inrichtingsmaatregelen of grootschalige herontwikkeling van een gebied. Hierbij kan ook worden gedacht aan monitoring van de functionaliteit van faunavoorzieningen, zoals vleermuiskasten en dassentunnels. Op basis van de resultaten van de monitoring kan worden bepaald of er bijgestuurd moet worden in beheer, inrichting en/of doel zodat ongewenste ontwikkelingen worden tegen gegaan of gewenste ontwikkelingen verder worden gestimuleerd. Door monitoring kan ervoor gezorgd worden dat de doelstellingen efficiënt behaald wordt en onnodige kosten worden voorkomen.

U kunt met uw wensen ten aanzien van een inventarisatie of monitoring bij De Groene Ruimte terecht. De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met inventarisaties en monitoring. We kunnen u helpen bij het opstellen van een inventarisatie- of monitoringsplan, het uitvoeren van de benodigde inventarisaties en het analyseren van de resultaten. Inventarisaties en monitoring worden altijd toegespitst op de situatie, vragen en doel. Uiteraard is De Groene Ruimte goed toegerust om de verschillende gestandaarde inventarisatiemethodieken, zoals het Vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de Handleiding Broedvogel Monitoring Project van SOVON, deskundig en doeltreffend toe te passen. Indien inventarisaties uitgevoerd moeten worden in het kader van de Flora- en faunawet, dan worden de vereisten uit de soortenstandaarden van het ministerie van Economische Zaken uiteraard gevolgd. Zo wordt ervoor gezorgd dat er volgens de gewenste methodiek betrouwbare resultaten van hoge kwaliteit wordt gerealiseerd, toegespitst op het doel wat u als opdrachtgever ermee wilt bereiken.

De Groene Ruime beschikt over kennis en ervaring voor onderzoek naar de volgende soortgroepen:
-    Flora en vegetatie
-    Kranswieren
-    Vleermuizen
-    Grondgebonden zoogdieren
-    Vogels
-    Amfibieën
-    Reptielen
-    Vissen
-    Vlinders
-    Libellen

Ook kan monitoring worden uitgevoerd naar de functionaliteit van faunavoorzieningen, zoals Huismus-, Gierzwaluw- en vleermuiskasten en inbouwvoorzieningen voor Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen. De Groene Ruimte heeft hier ruime ervaring mee.

Projecten