Groen/blauw

Groene en blauwe elementen en structuren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom als groen/blauw besproken.

Gebieden bieden een groeiplaats en leefomgeving aan tal van planten en dieren. De kansen voor natuur zijn zeker niet exclusief aanwezig in natuurgebieden: ‘gebruiksgebieden’ als parken, golfterreinen, recreatieterreinen en waterbergingen vormen ook een belangrijk leefgebied met grote kansen voor natuur, die de hoofdfunctie zelfs kunnen versterken.

Structuren vormen de verbindende natuurschakels tussen groen/blauwe gebieden. Te denken valt aan doorlopende bomenrijen, wegbermen en oevers, maar ook aan stapstenen zoals poelen en overhoekjes waar de natuur zich kan ontwikkelen.

Projecten Gebieden

Projecten Structuren