Werkvelden

De Groene Ruimte is actief op verschillende werkvelden. In het uitvalscherm kunt u meer informatie vinden over de volgende onderwerpen.

De Natuurwetgeving bestaat uit de Wet Natuurbescherming waarin onder andere de soortenbescherming (tot 2017 Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (tot 2017 Natuurbeschermingswet) zijn ondergebracht, en het Nationaal Natuur Netwerk (tot 2013 Ecologische hoofdstructuur).

Onder BREEAM-NL vindt u informatie over de ecologische advisering in het kader van de beoordelingsrichtlijnen BREEAM-NL Nieuwbouw en In-Use. De Groene Ruimte heeft meegewerkt aan het opstellen van de beoordelingsrichtlijnen Gebied/Gebiedsontwikkeling en de voorloper daarvan (Gebiedsontwikkeling).

Inventarisatie en monitoring behandelt het doel van inventarisaties en monitoring en de methodieken die De Groene Ruimte bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteert. De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met inventarisatie en monitoring van soortgroepen en faunavoorzieningen.

Onder Ontwerp, inrichting en beheer is de methode beschreven die De Groene Ruimte hanteert bij het opstellen van inrichtings- en beheerplannen.