Ontwerp, inrichting en beheer

Blijvend succes van ecologisch waardevol groen wordt bepaald door het samenspel tussen ontwerp, inrichting, beheer en gebruik. Om een ecologisch ontwerp blijvend tot zijn recht te laten komen moet het doel helder geformuleerd worden en moeten inrichting en beheer technisch uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Wanneer het beheer en gebruik niet aansluiten bij het ontwerp zal het groen na enige tijd niet (meer) voldoen aan het beoogde beeld. Daarom is het van belang om al bij het ontwerp een beheerplan op te stellen, zodat inzichtelijk blijft welk doel met welk beheer bij welk gebruik wordt nagestreefd wordt. Via monitoring kunnen de resultaten worden vastgelegd; doel, beheer en gebruik kan worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld in een geactualiseerd beheerplan zodat de doelstellingen bereikt worden zonder onnodige kosten.

De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met het ontwerpen van (ecologische) inrichtingen voor zowel natuurontwikkelingsgebieden als groenvoorzieningen op bedrijventerreinen en in stedelijk gebied. Bij het ontwerp wordt al rekening gehouden met de mogelijkheden ten aanzien van de technische aspecten, functies van het gebied, het gebruik, het te voeren beheer, et cetera. Ook worden waardevolle elementen zo goed mogelijk geïntegreerd in het nieuwe ontwerp.
Om de inrichting en het beheer van groen in goede banen te leiden begeleidt De Groene Ruimte de uitvoering. De begeleiding kan variëren van een korte uitleg aan de uitvoerende aannemer over het idee achter het plan tot aan directievoering.

Projecten