Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Inventarisatie ecologische verbindingszones Rijnerwatering en Erasmusveld

De gemeente Den Haag heeft twaalf ecologische verbindingszones. Deze zones vormen de verbindingen tussen de groene kerngebieden binnen de gemeente onderling en met de groene gebieden buiten de gemeente. Den Haag wil de huidige natuurwaarden en de ontwikkeling daarvan te weten. De Groene Ruimte heeft in dat kader in de ecologische verbindingszones Rijnerwatering en Erasmusveld planten, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen en zoogdieren met uitzondering van vleermuizen geïnventariseerd. Voor de verschillende soortsgroepen zijn gestandaardiseerde methoden en protocollen gebruikt. De resultaten bestaan uit met GPS ingemeten locaties van waargenomen soorten. Deze zijn ingevoerd in de Nationale Database Flora en Fauna en gepresenteerd zijn op kaarten per soort.

Ecozones

Ecologische structuur en groenbeleidsplan Rijswijk

Rijswijk wil meer aandacht besteden aan natuur in de stad en dat beleidsmatig verankeren. In dat kader heeft De Groene Ruimte in het voorjaar van 2009 het groen in beeld gebracht, de stedelijke ecologische hoofdstructuur op kaart gezet en kansen en aandachtspunten aangegeven. Door verbindingen tussen de twee grote parkgebieden in het noorden en het zuiden van Rijswijk te realiseren, ontstaan optimale verspreidingskansen voor planten en dieren. Het groen in de gemeente staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van de groenstructuur in het stadsgewest Haaglanden. Daarom is aansluiting gezocht met de ecologische verbindingszones van Den Haag en Delft. Deze ecologische structuur vormt een van de bouwstenen voor het groenbeleidsplan dat is opgesteld. Het plan formuleert de visie voor het groen in de gemeente voor de komende tien jaar. Het groenbeleidsplan biedt richting bij ruimtelijke ontwikkelingen, zodat een samenhangende groenstructuur gewaarborgd is, nu en in de toekomst. Het groenbeleidsplan is opgesteld door een gemeentelijke projectgroep in samenwerking met De Groene Ruimte.

Rijswijk

Ecologische verbindingszones in Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht geeft De Groene Ruimte uitwerking aan twee ecologische zones in Rhenen.
De zone “Vogelenzang” loopt, parallel aan de Nederrijn, deels over de Grebbeberg en het terrein met zandwinplas van de voormalige kalkzandsteenfabriek “Vogelenzang” en pal tegen een nog te realiseren woonwijk. De uitdaging is om de zone zó in te richten dat het Edelhert de zone als passage kan gebruiken, stroomdalsoorten als Kleine steentijm en Borstelkrans en dieren als Ringslang, Boommarter en Zandhagedis er een geschikt leefgebied vinden én de zone tegelijkertijd door de toekomstige bewoners goed kan worden beleefd.
De Noordelijke Meentsteeg is een circa 2,1 km lange zone vanaf de Utrechtse Heuvelrug richting Veluwe. Hiervoor wordt in samenwerking met Veenenbos en Bosch een inrichtingsbeeld opgesteld. Bestudeerd wordt hoe andere functies zoals wonen, landbouw, waterberging en landschapsbouw geïntegreerd kunnen worden met een goed functionerende ecologische verbindingszone. Daarmee ontstaat een kans om de verbindingszone in een breder perspectief te plaatsen waardoor de kans op verwezenlijking groter wordt. Het inrichtingsbeeld is als poster gepresenteerd.

Vogelenzang