Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:

•  bestaande natuurgebieden, inclusief alle Nationale Parken;
•  gebieden waar nieuwe natuur ontwikkeld wordt of zijn aangewezen voor ontwikkeling;
•  alle Natura 2000-gebieden (zie ook Wet Natuurbescherming);
•  landbouwgebieden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
•  ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee.

Het netwerk is onderverdeeld in kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones.
•  Kerngebieden zijn natuurterreinen, landgoederen, bossen, grote wateren en waardevolle agrarische cultuurlandschappen die minimaal 250 hectare groot zijn.
•  Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden met goede mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurwaarden, van nationale en/of internationale betekenis.
•  Verbindingszones zijn gebieden die kern- en natuurontwikkelingsgebieden als het ware aan elkaar knopen

Het doel van het Natuurnetwerk Nederland is het verbinden van gebieden zodat soorten zich kunnen verplaatsen en er genetische uitwisseling mogelijk is binnen soorten. Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. Het beleid voor het natuurnetwerk komt overeen met het beleid dat op de EHS van toepassing was en is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt voor activiteiten in het natuurnetwerk het ‘nee, tenzij’-regime.

Voor alle activiteiten in het natuurnetwerk dient vooraf getoetst te worden of de activiteit gevolgen heeft voor aanwezige of te ontwikkelen wezenlijke kenmerken waarvoor het gebied is aangewezen. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten als bouw van een woning of schuur, plaatsen van antennemasten of windmolens, aanleg van wegen of paden, dempen van sloten, et cetera.
Wanneer uit de toetsing blijkt dat de activiteit geen effect heeft op de aanwezige of te ontwikkelen wezenlijke kenmerken, dan kan de activiteit plaats vinden. Wanneer er mogelijk nadelige gevolgen zijn maar deze door maatregelen of compensatie voorkomen kunnen worden dan kan de activiteit, met toestemming van de provincie, uitgevoerd worden. Als het niet mogelijk is om een significant negatief effect te voorkomen en er is een groot openbaar belang, dan mag er voor het verlies aan waarden worden gecompenseerd.

U kunt met uw vragen over het Natuurnetwerk Nederland en wat het voor u betekent, bij De Groene Ruimte terecht. De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met toetsingen van effecten van activiteiten op wezenlijke kenmerken van het netwerk (voorheen de EHS), overleg met provincie over te nemen maatregelen en begeleiding bij de uitvoering van maatregelen om negatieve effecten te voorkomen. Wij kunnen u bij het gehele traject van dienst zijn, neem gerust contact op.

Projecten