Gebied

Onder de BREEAM-NL systematiek is de beoordelingsrichtlijn voor Gebied ontwikkeld. Met deze richtlijn kan een volledige gebiedsontwikkeling of bestaand gebied worden getoetst op duurzaamheid. De richtlijn is een aanvulling op de bestaande richtlijnen voor ‘Nieuwbouw en renovatie’ en ‘In-Use’. De richtlijnen sluiten elkaar niet uit, maar de beoordelingsrichtlijn voor Gebied overstijgt het gebouwniveau en beoordeelt de samenhang van de gebouwen en omliggende structuren.

In de beoordelingsrichtlijn Gebied is ruimtelijke ordening vanzelfsprekend een belangrijk thema. De categorie is onderverdeeld in verschillende credits, waarvan abiotische structuren (RO 6) en ecologische waarden (RO 7) deel uitmaken.

De Groene Ruimte is intensief betrokken bij het opstellen van de beoordelingsrichtlijn Gebied (en de voorloper daarvan; : ‘Gebiedsontwikkeling’). De kennis en ervaring die De Groene Ruimte heeft opgedaan tijdens het opstellen van onder andere stedelijke groenstructuren is doorvertaald naar de richtlijn. Bij een duurzame ontwikkeling op gebiedsniveau kan gedacht worden aan het inpassen en versterken van bestaande natuur en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Al dan niet nieuwe aangelegde elementen, bijvoorbeeld bosschages en poelen, kunnen op perceelsniveau met elkaar worden verbonden via bloemrijke bermen  langs de ontsluitingswegen en natuurvriendelijke oevers langs de watergangen.

Door direct het beheer dat hoort bij de inrichtingsvoorstellen te benoemen, ontstaat een helder plan en kunnen keuzes voor beleid en inrichting worden gemaakt zonder onnodige verrassingen achteraf. De Groene Ruimte staat voor u klaar met een team van professionals die graag met u op zoek gaan naar praktisch uitvoerbare maatregelen, waarbij de verduurzaming van het gebied op ecologisch vlak voorop staat.