Groen/blauw en rood

Onderwerpen die vooral gerelateerd zijn aan een bepaald gebruik zijn te benaderen via de ingang groen, blauw en rood. Groen staat daarbij voor verschillende terreintypen (parken, golfterreinen, wegbermen maar ook bijvoorbeeld bossen en natuurterreinen), blauw staat voor alle soorten van water (sloten, grotere watergangen, open wateren) met bijbehorende oevers en rood staat voor bebouwing en infrastructuur.

Groen is de ingang wanneer u meer wilt weten over terreinen die vanuit een bepaald hoofddoel worden ontworpen, aangelegd en beheerd; natuur kan hier hoofddoel zijn of nevendoel: van ecologische zones in stedelijke, regionale en provinciale ecologische hoofdstructuren tot en met wegbermen die primair een verkeerskundige functie hebben waar ook natuur een rol in kan spelen.
Maar ook  natuurterreinen die ook een functie als waterberging hebben, recreatiegebieden of bedrijventerreinen met ruimte voor natuur, behoren hierbij.

Blauw omvat projecten waar inrichting en beheer van water en bijbehorende oevers richtinggevend zijn: inventarisaties van waterplanten als onderdeel van waterkwaliteitsmonitoring tot en met begeleiding in het veld bij het aanleggen van poelen en natuurvriendelijke oevers.

Rood zijn de projecten waar bebouwing en infrastructuur aan natuur raken. Denk aan sloop, renovatie en nieuwbouw van individuele opstallen tot en met woningcomplexen, buurten en wijken, van kleinschalige reconstructies van lokale wegen tot en met aanleg en verbreding van autosnelwegen.

Projecten Groen/Blauw - Gebieden

Projecten Groen/Blauw - Structuren

Projecten Rood