Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Ecologisch onderzoek N320 Culemborg

De doorstroming op de N320, globaal vanaf de aansluiting met de snelweg A2 tot de Rijksstraatweg in Culemborg, was onvoldoende. Daarom heef de provincie Gelderland de capaciteit vergroot. Op zes locaties is de verkeerssituatie aangepast. Om te weten wat het effect van de capaciteitsvergroting op beschermde soorten (Flora- en faunawet) is, heeft De Groene Ruimte in het voorjaar van 2011 een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uit bronnen was bekend dat er in de omgeving van de N320 streng beschermde amfibieën voorkomen. Daarom zijn in totaal vijf veldbezoeken gebracht. Het eerste veldbezoek had het karakter van een quickscan, om een inschatting te maken van de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten. Vervolgens zijn tussen begin april en eind mei vier veldbezoeken gebracht met speciale aandacht voor streng beschermde amfibiesoorten. Tijdens de veldbezoeken zijn in totaal drie streng beschermde soorten vastgesteld. Ook is een advies uitgebracht om ervoor te zorgen dat de functionaliteit voor vleermuizen in de omgeving van het plangebied niet wordt aangetast.

Bittervoorn

Ecologische begeleiding Nieuwe Vaart

Door wooncoöperatie Vivare in Arnhem wordt een deel van de wijk Presikhaaf, de Nieuwe Vaart, herontwikkeld. Er zal groot onderhoud gaan plaatsvinden aan de huizenblokken en aan vier appartementencomplexen. Bovendien zullen vijf appartementencomplexen worden gesloopt; hier zal nieuwbouw voor in de plaats komen. In het kader van de Flora- en faunawet heeft De Groene Ruimte in 2012 een quickscan en een nader onderzoek naar vleermuizen, Huismussen en Gierzwaluwen uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er twee soorten vleermuizen voorkomen in de wijk. Bovendien zijn zowel Huismus als Gierzwaluw goed vertegenwoordigd. De verblijfplaatsen van vleermuizen en de nesten van Huismussen en Gierzwaluwen zijn streng beschermd volgens de Flora- en faunawet. Voor het uitvoeren van werkzaamheden waardoor de verblijfplaatsen en nestplaatsen verstoord kunnen worden, is dan ook een ontheffing nodig.
De Groene Ruimte heeft de ontheffingsaanvraag voor Vivare verzorgd. In overleg met Vivare is een activiteitenplan opgesteld met daarin de maatregelen die genomen worden om verstoring of het doden van individuele dieren te voorkomen. Er zijn ook maatregelen opgenomen om ervoor te zorgen dat de populatie van de vleermuizen, Huismus en Gierzwaluw in de wijk in stand blijft. Dienst Regelingen (tegenwoordig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft op basis van de voorgestelde maatregelen een ontheffing verleend.
Om er voor te zorgen dat de maatregelen ten behoeve van de beschermde soorten op het juiste moment genomen worden en goed worden uitgevoerd heeft eerst overleg plaatsgevonden met de aannemer. Ook bij het verdere traject, totdat de werkzaamheden zijn afgerond, blijft De Groene Ruimte bij het project betrokken voor het controleren van maatregelen, geven van aanwijzingen en de beantwoording van vragen. De Groene Ruimte zorgt ook voor de verslaglegging zodat aangetoond kan worden op welke wijze de maatregelen zijn uitgevoerd.

Nieuwe vaart