Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Beheer- en onderhoudsplannen waterbergingen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) legt voor tijden van wateroverlast extra waterbergingen aan: kleinere en grotere gebieden die primair als functie hebben om tijdelijk grote hoeveelheden water vast te houden opdat wateroverlast elders wordt voorkomen. Deze waterbergingen hebben vaak ook een natuurdoel. Om de waterbergingsfunctie met het daaraan gekoppeld natuurdoel te garanderen, moeten deze waterbergingen doelgericht worden beheerd.
In opdracht van het HHNK heeft De Groene Ruimte in 2013 beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor 10 waterbergingen, in grootte variërend van 1,5 ha tot 17 ha. De kennis en ervaring van De Groene Ruimte is samengevoegd met de specifieke gebiedskennis van het HHNK. Door deze constructieve samenwerking is het doel om de medewerkers van HHNK te ontlasten, bereikt.
Per waterberging is volgens een uniforme systematiek een beheer- en onderhoudsplan opgesteld.
Nadat aan alle locaties een veldbezoek is gebracht, is overlegd met de betreffende beheerder en zijn per locatie de streefbeelden en bijbehorende beheer- en onderhoudsmaatregelen bepaald. Deze zijn samengevoegd in beheergroepen, waarna per beheergroep een beheerinstructie is geschreven. Voor elke locatie zijn ook een beheerschema en een beheerkaart gemaakt, waaruit duidelijk blijkt wanneer, waar en hoe het beheer en onderhoud worden uitgevoerd.
Dankzij de nu opgestelde plannen zijn doelen en uit te voeren werkzaamheden voor alle partijen duidelijk. De kwaliteit van het planproces en het uiteindelijke resultaat hebben ertoe geleid dat De Groene Ruimte ook de volgende reeks van plannen voor zeven waterbergingen heeft opgesteld.

Boermanszwin

Omgeving Brede School Bergen

De gemeente Bergen heeft in 2008 de Brede School gebouwd. De school ligt aan de rand van de bebouwde kom. De noordelijke zijde van de school grenst aan het kleinschalige polderlandschap, de zuidelijke zijde van de school grenst aan de wijk Saenegheest.
De gemeente Bergen heeft aan De Groene Ruimte gevraagd om een ontwerp te maken voor de openbare ruimte rondom de school. Dit betreft onder andere het terrein waar voorheen de school, het kinderdagverblijf en de gymzaal stonden. In die openbare ruimte zijn speelmogelijkheden gecreëerd door de aanleg van trapveldjes en een speelbos. In de buitenste rand van het terrein is ruimte voor natuurlijke ontwikkeling; hier zijn natuurvriendelijke oevers, moerasstroken, poelen en een bosstrook aangelegd. De overgang tussen het recreatieve deel en het natuurdeel is ingericht als een vlinderpad, met bloemrijke gras en een paddenpad op de oever van de wadi, waardoor het terrein ook een educatieve functie zal vervullen.
Door de multifunctionele inrichting van dit terrein heeft de gemeente Bergen een aantrekkelijk parkje, waar voor grote en kleine bewoners in de wijk en de kinderen van de aangrenzende Brede School veel te beleven is.

Brede School Bergen