Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Inventarisatie muurplanten gemeente Den Haag

In (oudere) steden vinden muurplanten een heel eigen leefgebied. Den Haag is daarop geen uitzondering. Dat deze soorten daar voorkomen is wel bekend, maar welke soorten precies, waar en hoeveel was niet helder. Dat is wel belangrijk omdat dan bij allerlei werkzaamheden rekening kan worden gehouden met deze soorten. Zo nodig kunnen ook maatregelen worden genomen om soorten waar het niet zo goed mee gaat een steuntje in de rug te geven.

In de zomer van 2014 heeft De Groene Ruimte daarom in opdracht van de gemeente het centrum van Den Haag op muurplanten geïnventariseerd. Om alle reeds bekende waarnemingen in beeld te brengen is een voorbereidend bronnenonderzoek uitgevoerd. Hierbij kwamen 1.494 waarnemingen naar voren, met in totaal 24 verschillende soorten muurplanten. Tijdens de veldbezoeken zijn 32 soorten muurplanten vastgesteld. Ruim de helft van de aangetroffen exemplaren betreft de Muurvaren. Ook Smal venushaar is na 15 jaar teruggevonden. In 2014 zijn in totaal 3.147 waarnemingen gedaan.

In de praktijk blijkt dat muurplanten verdwijnen door ondeskundigheid en onwetendheid bij particulieren en (semi)overheidsinstanties. Kademuren vormen een belangrijke groeiplaats voor muurplanten. Bij toekomstige werkzaamheden aan kademuren kan nu eenvoudig worden nagegaan of er muurplanten in het geding zijn en bepaald worden hoe daarmee wordt omgegaan.

Ecologische beoordeling BREEAM-NL Beurstraverse, Rotterdam

Voor de Beurstraverse, de verdiepte winkelstraat in het centrum van Rotterdam, en de omgeving zijn duurzame ambities geformuleerd. Het gebied wordt gecertificeerd voor BREEAM-NL In use. In dat kader is de ecologische situatie in beeld gebracht. Een medewerker van De Groene Ruimte heeft de verdiepte winkelstraat bezocht en heeft geconcludeerd dat er inheemse planten aanwezig zijn die met hun bloemen en vruchten voedsel vormen voor insecten en vogels. Om de situatie voor natuur te verbeteren, zijn voorstellen gedaan voor bijvoorbeeld het verbeteren van de groeiplaats van de bomen en het aanpassen van de boomspiegels zodat er planten en struiken in kunnen groeien. Dichte groene struiken worden door Huismussen gebruikt als schuilplaats tijdens het voedsel zoeken. Er zijn Huismussen gezien tijdens het veldbezoek, maar deze vogels hadden geen plek om te broeden in het plangebied. De combinatie van het aanbrengen van mussenkasten en dichte groene struiken maakt dat de winkelstraat een goede leefplek wordt voor Huismussen. Hierdoor kunnen ook in de versteende omgeving van hartje Rotterdam de mogelijkheden voor natuur zeker worden vergroot.

Beurstraverse

Ecologische begeleiding Nieuwe Vaart

Door wooncoöperatie Vivare in Arnhem wordt een deel van de wijk Presikhaaf, de Nieuwe Vaart, herontwikkeld. Er zal groot onderhoud gaan plaatsvinden aan de huizenblokken en aan vier appartementencomplexen. Bovendien zullen vijf appartementencomplexen worden gesloopt; hier zal nieuwbouw voor in de plaats komen. In het kader van de Flora- en faunawet heeft De Groene Ruimte in 2012 een quickscan en een nader onderzoek naar vleermuizen, Huismussen en Gierzwaluwen uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er twee soorten vleermuizen voorkomen in de wijk. Bovendien zijn zowel Huismus als Gierzwaluw goed vertegenwoordigd. De verblijfplaatsen van vleermuizen en de nesten van Huismussen en Gierzwaluwen zijn streng beschermd volgens de Flora- en faunawet. Voor het uitvoeren van werkzaamheden waardoor de verblijfplaatsen en nestplaatsen verstoord kunnen worden, is dan ook een ontheffing nodig.
De Groene Ruimte heeft de ontheffingsaanvraag voor Vivare verzorgd. In overleg met Vivare is een activiteitenplan opgesteld met daarin de maatregelen die genomen worden om verstoring of het doden van individuele dieren te voorkomen. Er zijn ook maatregelen opgenomen om ervoor te zorgen dat de populatie van de vleermuizen, Huismus en Gierzwaluw in de wijk in stand blijft. Dienst Regelingen (tegenwoordig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft op basis van de voorgestelde maatregelen een ontheffing verleend.
Om er voor te zorgen dat de maatregelen ten behoeve van de beschermde soorten op het juiste moment genomen worden en goed worden uitgevoerd heeft eerst overleg plaatsgevonden met de aannemer. Ook bij het verdere traject, totdat de werkzaamheden zijn afgerond, blijft De Groene Ruimte bij het project betrokken voor het controleren van maatregelen, geven van aanwijzingen en de beantwoording van vragen. De Groene Ruimte zorgt ook voor de verslaglegging zodat aangetoond kan worden op welke wijze de maatregelen zijn uitgevoerd.