Projecten

Hieronder is een selectie van de projecten weergegeven die De Groene Ruimte de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Revitalsering Nationaal Sportcentrum Papendal

Nationaal Sportcentrum Papendal biedt faciliteiten voor topsport. Ook is de koepelorganisatie NOC*NSF er gevestigd. Om ook in de toekomst goed te functioneren, is voor Papendal een revitalisering in gang gezet. Daarbij worden de sport- en kantoorfaciliteiten meer geconcentreerd. NOC*NSF wil bij deze ingreep ook graag rekening houden met de natuur. Deze ingreep kan effecten hebben op de natuur op en rond het sportcentrum. Omdat papendal in het natura 2000-gebied “Veluwe” ligt, is hier niet alleen de Flora- en faunawet van toepassing, maar ook de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. De Groene Ruimte heeft NOC*NSF hierbij geadviseerd. In eerste instantie zijn veldinventarisaties verricht. Mede op basis daarvan is geadviseerd bij de sloop van gebouwen, is gereageerd op bezwaren van derden die waren gestoeld op de Flora- en faunawet en is de vergunningsaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet begeleid.

De Slenk

 

Quickscan Natuurwetgeving Riolering Ellecom

Het rioleringsstelsel van Ellecom heeft een overstort op de Ruitersbeek. Hierdoor treedt onder andere verslechtering op van de waterkwaliteit in het benedenstrooms gelegen gebied de Havikerpoort. Om de waterkwaliteit van de Ruitersbeek en de Havikerpoort te verbeteren is het rioleringstelsel verruimd, het regenwater afgekoppeld en een bergbezinkvoorziening gebouwd.
Omdat het plangebied nabij de Natura 2000-gebieden “Veluwe” en “Uiterwaarden van de IJssel” ligt, is in het kader van de Natuurbeschermingswet een voortoets in verband met externe werking uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er geen effect van de werkzaamheden op de vogelsoorten, Habitatrichlijnsoorten en Habitattypen, waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, werd verwacht. Er was dan ook geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig.
In het plangebied komt ook een aantal in de Flora- en Faunawet beschermde soorten voor. Voor deze soorten is door De Groene Ruimte is een ecologisch werkplan opgesteld. Aan de hand hiervan kunnen voorzorgsmaatregelen genomen worden waardoor verstoring van deze soorten voorkomen wordt.

Ellecom