Rood

Rood zijn de projecten waar bebouwing en infrastructuur aan natuur raken. Denk aan sloop, renovatie en nieuwbouw van individuele opstallen tot en met woningcomplexen, buurten en wijken, van kleinschalige reconstructies van lokale wegen tot en met aanleg en verbreding van autosnelwegen. Maar denk ook aan duurzaam beheerd vastgoed.

De stedelijke groengebieden en structuren zijn voor de bewoners én de natuur belangrijk en zijn daarom onlosmakelijk verbonden met het rood.

Veel van de natuur in de stad is specifiek aan gebouwen gebonden: vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zijn er voor hun voortbestaan afhankelijk van de aanwezige nestplekken in gebouwen in combinatie met het natuurlijke voedselaanbod van insecten, bessen en zaden. Bij sloop, renovatie en nieuwbouw is het, ook wettelijk, van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de aanwezige planten en dieren. Maar er mag en kan natuurlijk ook méér zodat zich een nog aantrekkelijker stadsnatuur kan ontwikkelen. Daarbij is het natuurlijk zaak om overlast te voorkómen. Om dat alles op elkaar af te stemmen inventariseert De Groene Ruimte waar en hoeveel soorten aanwezig zijn, wat de mogelijkheden zijn om deze te behouden en de natuur meer kansen te geven en hoe dat op een praktische manier kan worden uitgewerkt. Op deze manier begeleid De Groene Ruimte sloop, renovatie en nieuwbouw op een voor bewoners én natuur verantwoorde manier.

Vastgoedeigenaren willen hun bezit steeds meer op een duurzame manier ontwikkelen en beheren. De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met het uitvoeren van ecologisch onderzoek en het opstellen van natuurrapportages ten behoeve van BREEAM-NL certificering 'Nieuwbouw en renovatie' en 'In-Use'.  De medewerkers van ons bureau zijn gekwalificeerd als ‘erkend ecoloog’.

Projecten