Structuren

Bermen, oevers en bomenrijen zijn belangrijk voor planten en dieren. Ze kunnen zich via deze elementen verspreiden, in contact komen met verderop gelegen deelpopulaties en kunnen andere locaties koloniseren. Ook vormen deze lijnvormige elementen een waardevolle aanvulling op de leefgebieden en groeiplaatsen. In wegbermen groeien bijvoorbeeld orchideeën en de nectar in bloemen vormen een belangrijke voedselbron voor insecten. Bomenrijen hebben een geleidende functie voor vleermuizen, maar elke boom biedt een potentiële broedplaats aan vogels. Zo kunnen deze afzonderlijke elementen elkaar aanvullen en versterken en bieden ze talloze mogelijkheden aan planten en dieren. Deze betekenis is vele malen groter wanneer deze elementen onderdeel zijn van een samenhangende ecologische groenstructuur.

Er wordt steeds meer belang gehecht aan natuurvriendelijk beheer. De bloemrijke bermen zijn hier goede voorbeelden van: natuurvriendelijk bermbeheer is inpasbaar binnen veiligheidseisen en cultuurtechnische eisen aan inrichting en beheer. Dit beheer hoeft ook niet, in tegenstelling wat vaak wordt gedacht, duur te zijn: meerkosten door een relatief duur beheer van maaien en afvoeren kunnen worden gecompenseerd door elders een extensiever beheer te voeren. Het aanwijzen van zogenaamde ‘hotspots’ is hiervan een nadere uitwerking. De keuze van plaatsen waar een beheer van maaien en afvoeren wordt gekozen en van plaatsen waar een extensiever beheer wordt voorgesteld, wordt bepaald door een combinatie van ecologische potenties (ook ruigere plekken hebben natuurwaarden) en verkeerstechnische, civieltechnische en budgettaire randvoorwaarden.

De Groene Ruimte stelt ecologische structuurplannen, groenstructuurplannen en beheerplannen op en geeft beheeradviezen voor natuurvriendelijk beheer. Hierbij wordt aandacht besteed aan de standplaats (wat is er gezien de standplaats mogelijk, hoe past het binnen de directe omgeving), aan de locatie (is natuurvriendelijk beheer op deze locatie realistisch, bijvoorbeeld in relatie tot acceptatie en netheidsbeeld?) en aan de ecologische eisen aan het totaal van de nagestreefde groenstructuur. Zo kan in de stedelijke omgeving de omvorming van een deel van de kort gemaaide gazons tot bloemrijke graslanden goede mogelijkheden bieden.

Voor stedelijke uitbreidingsgebieden kan worden nagegaan welke ecologische waarden en structuren aanwezig zijn en wat daarvan het lokale en regionale belang is. Op basis daarvan worden voorstellen gedaan voor locatie, ontwerp en aanleg van de nieuwe stedelijke groenvoorziening. Als er al een locatie gekozen is, kan een natuurvriendelijk ontwerp, aanleg en beheer worden ontwikkeld, passend binnen de wensen en randvoorwaarden van de locale stedelijke omgeving.

De Groene Ruimte is betrokken bij het opstellen van de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn ‘Gebied’ en heeft de kennis en ervaring in huis om uw duurzame ambitie op gebiedsniveau te vertalen naar concrete adviezen om ecologische waarden en structuren te behouden en versterken.

Structuren

Projecten