Home

De Groene Ruimte is een ecologisch adviesbureau. Ons werkveld: ecologisch onderzoek en advies voor beleid, inrichting, ontwerp en beheer van de dagelijkse leefomgeving, binnen en buiten de stad. Onze gezamenlijke kennis en ervaring staan garant voor doelgericht onderzoek, heldere conclusies en creatieve, praktisch uitvoerbare adviezen. Daarbij kenmerken wij ons door een persoonlijke benadering, grote inzet, flexibiliteit en betrokkenheid. Onze opdrachtgevers: particulieren tot en met rijksoverheid die natuurkansen willen onderkennen en benutten. Onze ambitie: ecologisch verantwoorde en praktisch uitvoerbare oplossingen aandragen waarmee op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de ons omringende natuur, ter wille van een leefbare woon- en werkomgeving en vanuit een zorgplicht die wij als maatschappij hebben tegenover de natuur en de volgende generaties.

De Groene Ruimte staat al sinds 1984 onafgebroken voor u klaar met een hecht team van ecologische professionals. Met uw vraag en doel als uitgangspunt worden de aanwezige natuurwaarden gericht in kaart gebracht. Soms kan daarbij worden volstaan met een bronnenonderzoek aangevuld met een korte veldcheck; een andere keer is een meer uitgebreide inventarisatie nodig. Uitgaande van de vraag worden positieve effecten op de natuur geanalyseerd en worden natuurkansen in beeld gebracht. Daarna werken wij praktische voorstellen uit voor beleid, inrichting, beheer, ontwerp of ontwikkeling. Voor een zo toepasbaar mogelijk resultaat overleggen wij met of namens u met beheerders en uitvoerders, stedenbouwkundigen, architecten en stadsecologen over kansen, mogelijkheden en praktische oplossingen. Als er vergunningen of ontheffingen aan de orde zijn, kunnen de specialisten van De Groene Ruimte met de daartoe bevoegde instanties overleggen over de voorwaarden en haalbare oplossingen. Resultaten worden gemonitoord en teruggekoppeld. En natuurlijk begeleiden wij graag op locatie.